Konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie w języku angielskim i rosyjskim. Ruszyła „Niebieska linia” dla cudzoziemców.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczęło prowadzenie konsultacji telefonicznych dla cudzoziemców. Porady i wsparcie można uzyskać w każdy poniedziałek (język angielski) i wtorek (język rosyjski) w godz. 18.00-22.00.

„Niebieska Linia” dla ofiar lub świadków przemocy w rodzinie działa pod numerem 801-12-00-02. Dzwoniący ponosi koszty jedynie pierwszego impulsu połączenia (według stawek operatora, z którego usług korzysta). Inicjatywa jest realizowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z telefonicznej pomocy i konsultacji korzysta rocznie w sumie ok. 13,5 tys. osób.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

/źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców/


Rodzina 500 plus dla cudzoziemców.

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.

/źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/